01/23/17

Beslen­miş Ekşi Maya­nın Kabar­ması ( Video )

Share Button
03/26/15

Grav­lax (Somon)

Gravlax 06Ekşi maya ekmek­lerle tüke­te­bi­le­ce­ği­niz harika bir meze grav­lax. İskand­inav ülke­le­ri­nin dünya mutfa­ğına arma­ğanı. Gele­nek­sel olarak balık­çı­la­rın kuma göme­rek beklet­tik­leri somon balı­ğın­dan oluşu­yor. Günü­müzde ise çeşitli baha­rat­larla hazır­la­nı­yor. Bir nevi tütsü­len­me­miş füme balık. Tadı füme ama, is kokusu yok. Her türlü bol yağ içeren balıkla yapı­la­bi­lir, somon bol bulun­duğu için onunla yaptım. Balı­ğın muhak­kak çok taze olma­sına dikkat edin, bildi­ği­niz yerden alın ve beklet­me­den hemen işle­yin. Tuz ve baha­rat­larla yapı­lı­yor bu işlem, kuma gömmek yerine hazı­lan­dı­ğı­mız karı­şıma gömü­yor ve balığı lezzet­len­di­rip ateş olma­dan pişiriyoruz.

Uzun yıllar­dır yapı­yo­rum ben somon grav­laxı. Dünya şefle­ri­nin özgün birçok tari­fini dene­dim. Sonuçta kendi özgün tari­fime ulaştım.
vere­ce­ğim bu grav­lax tarifi gele­nek­sel özü aynı olmakla bera­ber, benim damak zevkime göre farklı malzeme ekle­me­leri ile zengin­leş­ti­ril­miş bir tarif. Umarım sizin dama­ğı­nıza da hitap eder.
Tarif­teki balı kullan­ma­ya­bi­lir­si­niz. Ben kali­te­sine güven­di­ğim için kullan­dım. Sevgili arka­da­şı­mı­zın babası Kara­de­nizde emek­li­li­ğin sefa­sını böyle işlerle uğra­şa­rak sürü­yor. Onun bize el emeği hedi­yesi. Yoksa bu bal şeker işleri bizim evde hiç rağbet görmez.
Çeşitli soslarla ve ezme­lerle kızar­mış ya da yeni pişmiş ekşi mayalı ekmek üstünde harika bir lezzet grav­lax. Merlot üzüm­den bir şarapla özel­likle. Dene­yin bence, çok pratik.

Gravlax Kolaj

Malze­me­ler

250 gr fileto somon balığı, sırt derisi ve pulları alın­ma­mış olsun. Kılçık kont­rolü yapın, var ise cımbız ile çekin.
30 gr taze öğütül­müş tane karabiber
30 gr toz tatlı biber
30 gr çekil­miş deniz tuzu
Yarım demet dereotu
1 çay kaşığı bal
Yarım tatlı porta­kal suyu 30 ml
75 ml Islay Single Malt İskoç Viski

Sos Malze­me­leri

1 tatlı kaşığı sert hardal
1 tatlı kaşığı ev yapımı yoğurt
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı orga­nik üzüm sirkesi (Nar marka orga­nik üzüm sirkesi kullandım)
1 tepe­leme tatlı kaşığı tuza yatı­rıl­mış kapari, hafif kıyıl­mış. (Tariş marka tuzda kapari kullandım)

Gravlax 04

Yapı­lışı

Baha­rat­ları ve tuzu iyice harman­la­yın. Geniş bir tabak içine ince bir tülbenti serin. Hazı­la­dı­ğı­nız karı­şı­mın yarı­sını balı­ğın boyut­la­rına göre tülbente yayın ve somo­nun sırtını tabağa yerleş­ti­rin. Porta­kal suyu, viski ve bal karı­şı­mını somona yedi­re­rek dökün. Geri kalan karı­şımı da üstüne yayın ve gerdi­re­rek sıkıca tülbentle balığı sarın. Düz bir tabağa yerleş­ti­rin, üzerini streç film ile kapa­tın ve üzerine bir ağır­lık koyun. Ardın­dan buzdo­la­bına yerleş­ti­rin ve 24 saat bekle­tin. Üzerine koydu­ğu­nuz ağır­lık, suyu­nun süzül­me­sini sağla­ya­cak ve balığa pastırma kuru­luğu verecek.
Kullan­dı­ğım viski sadece İskoçy­a’­nın Islay adasında özel üreti­len bir malt viskisi. Oldukça keskin bir is kokusu ve tadı var. Ona bu tadı ve kokuyu veren turba (peat) toprağı. Yakı­la­bi­len bir toprak turba. Bu viski hazır­la­nır­ken arpa maltı turba ateşinde kuru­tu­lu­yor. Bu viskiye özgün is koku­sunu ve tadını veren de o yöreye ait turba toprağı.

Gravlax 05
Ertesi gün somonu ters çevi­rin ve 24 saat daha bekle­tin. Taba­ğın dışına su süzül­müşse bir bez veya kağıt havlu yardı­mıyla suyu uzak­laş­tı­rın. Üzerine balığı sıkış­tı­ra­cak kadar bir ağır­lık koya­rak 24 saat daha bekle­tin. Bütün bu işlem­ler­den sonra somonu tülbent­ten ayıra­bi­lir­si­niz, üzerine yapı­şan baha­rat fazla­lı­ğını elinizle temiz­le­yin, isti­yor­sa­nız tüm baha­ratı yıka­ya­bi­lir­si­niz de ama bu şekilde grav­lax daha az daya­na­cak­tır. Artık ince dilim­ler halinde kese­bi­lir­si­niz. Pulları alın­ma­mış deri, kesim işle­minde size daya­nak sağla­ya­cak ve grav­lax dağılmayacak.

Afiyet olsun.

Share Button
03/26/15

Ispa­naklı Ekşi Maya Ekmek

Ispanakli 05Malze­me­ler

400 gr beyaz un % 100
80 gr çavdar unu % 20
160 gr doymuş ekşi maya % 40
10 gr tuz
70 gr sulu ıspa­nak püresi
272 gr su % 68 (100 gramı ıspa­nak suyu)
20 gr ruşeym % 5
250 gr ıspanak

Ispanakli Ekmek Kolaj

Yapı­lışı

Suyu iyice kuru­tul­muş ıspa­nak­ları mutfak robo­tunda püre haline geti­rin. Püreyi ince telli bir süzgeçte veya bir tülbentte sıka­rak suyunu çıkarın.
Tüm kuru malze­meyi homo­jen bir şekilde karış­tı­rın. Püre, ıspa­nak suyu ve içme suyunu unlarla yavaş yavaş birleş­ti­rin ve 20 dakika dinlen­meye bırakın.
20 daki­ka­nın sonunda tuzu ekle­yip 4–5 dakika yumu­şak bir hamur elde edene kadar yoğu­run. Çok az yağlan­mış bir kapta 2 saat maya­lan­dı­rın. Her 30 daki­kada bir hamuru hafifçe yoğu­rup top haline getirin.

Ispanakli 04

Maya­lanma sonunda un serpil­miş bir yüzeye akta­rın ve 20 dakika dinlendirin.
Hamura son şeklini verin ve yakla­şık 26 santig­rat dere­cede 3 saat maya­lan­dı­rın. Ekmeği küreğe akta­rın üstünü çizin. Önce­den ısıtıl­mış ve 230 santig­rat dere­ceye geti­ril­miş fırın­daki kızgın taş üzerine hamuru bıra­kın. 15 daki­kası buharlı olmak üzere 45 dakika pişi­rin. 15 dakika sonunda buhar kayna­ğını fırın dışına alıp, fırın ısısını 180 santig­rat dere­ceye düşürün.

Afiyet olsun.

Share Button
07/6/14

Tartine Kıtır­lar

Tartine Kıtır­larTartine Kitir 14

San Fran­cis­co­’da yaşa­yan arka­daş­la­rım İstanb­ul’a tatile geldi­ler. Gelir­ken de bana çok şık bir hediye getir­di­ler. Tartine Book No:3Tartine Kitir 13

Ekmek yapımı ile ilgi­le­nen­ler Tartine Bread ününü duymuş­lar­dır. Tartine Bakery hem bir fırın hem de cafe. Burayı ünlü yapan Chad Robert­so­n­’ın ekşi maya ekmek­leri. Aslında levain deni­len ön maya ile yapı­lan ekmek­ler bunlar. Yapım aşaması olarak hepi­mi­zin yapa­bi­le­ceği hiç bir zorluğu olma­yan ekmek­ler. Ama tabii onu Tartine Ekmek yapan özel değir­men unları, suyu, havası, mayası. Bu yüzden de bizim burada en azın­dan o unlar olma­dan Tartine ekmek yapma­mız mümkün değil. Kitapta çok güzel kek, tart ve kura­biye tarif­le­rine bir bölüm ayrıl­mış. Tarif­le­rin yanında Chad Robert­so­n­’ın Dani­marka, Almanya, Avus­turya, Fransa, Meksika vs ülke­lere yaptığı gezi­ler ile ilgili yazı­lar da var.

Kitap­tan görsel­liği çok kuvvetli Crispb­read tarif­le­rin­den Kamut Crispb­read tari­fini dene­dim. Tarif­teki kamut ununu bulmam mümkün olma­dığı için yüzde oran­la­rını aynen koru­ya­rak tam buğday unu kullan­dım, ekmek­lik unu da orga­nik beyaz ekmek­lik un kullan­dım. Su oranını % 5 arttır­dım. Benim tari­fimde tam buğday unu oranım fazla, beyaz un oranım düşüktü, siz tersini de yapa­bi­lir­si­niz, ama o zaman su oranını azalt­ma­nız gere­ke­bi­lir. Sonuçta elde edece­ği­niz hamur makarna hamuru kıva­mında olmalı, yumu­şak değil biraz sert. Pişirme aşama­sında da süre­lerde ufak oyna­ma­lar hari­cinde bütün tarif ve yapı­lışı aynen kitap­taki gibi uygu­la­dım. Elde açma meto­dunu değil makarna aparatı meto­dunu uygu­la­dım. Bu şekilde çok ince homo­jen hamur şerit­leri elde ettim. Yalnız oriji­nal tarifte dolgu madde­le­rini koyduk­tan sonra tekrar makarna apara­tın­dan geçi­rip inceltme kısmını bece­re­me­dim. Dolgulu hamur döner ruloda ezildi parça­landı. Bu yüzden şerit­leri doldu­rup kapa­tınca  merdane ile fazla bastır­ma­dan üzerin­den geçtim. Önce­sinde hamur çok ince açıl­dığı için gayet başa­rılı oldu.

Bazı şerit­leri de kitap­taki Rene-style crispb­read tari­fin­den yola çıka­rak sırf tohum kaplı pişirdim.Hamurları açar­ken ve doldur­ma­dan önce saklar­ken bolca unla­yın, çok ince açıl­dığı için birbi­rine yapı­şa­bi­lir. İlk yaptı­ğım kıtır­larda şerit­le­rin yarı­sına yapış­tır­mak için fırça ile su sürüp sonra malze­me­ler dizmiş­tim, ama diğer­le­rinde önce malze­me­leri dizip, sonra üstle­rini su püskür­tücü ile ıslat­tım. Böyle daha kolay oldu ve hamur zede­len­medi. Pişirme kısmında çok dikkatli olun gerçek­ten oriji­nal tarifte de özel­likle belir­til­diği gibi çok çok çabuk pişi­yor. Bir anda renk değiş­ti­ri­yor ve fırın­dan çıka­rınca da renk değiş­tirme devam ediyor. Bu yüzden saman rengine döndü­ğünde kıtır­ları fırın­dan çıka­rın ve yağlı kağıtla ızga­ra­nın üzerine akta­rın. Yani pişir­meyi durdu­run. Bunu yapmaz­sa­nız ikinci fırın­la­mayı yapa­maz­sı­nız, çünkü kıtır­lar yanar. Dolgu maddesi olarak dere­otu mayda­noz gibi otları ve evinizde yetiş­tir­di­ği­niz ilaçlı olma­yan koyu renkli çiçek­leri, susam, çöre­kotu gibi tohum­ları kullanabilirsiniz.

Eğer fotog­raf çekmek isti­yor­sa­nız, en koyu renkli ve en girintli çıkın­tılı otları dene­yin daha iyi görüntü veri­yor. Sonuç… çok zevkli bir yapım aşaması, özel­likle dolgu­sunu yapar­ken şekil­ler vermek çok eğlen­celi. Eliniz alışınca çok çabuk yapı­yor­su­nuz, hemen pişi­yor, hemen soğu­yor, çıtır kıtır çıtır kıtır hemen­ce­cik bitiveriyor:))Tartine Kitir 01

Malze­me­ler

170 gr tam buğday unu % 60
113 gr ekmek­lik beyaz un % 40
20 gr ruşeym % 7
7 gr deniz tuzu % 2.5
156 ml su % 55
45 gr ön maya % 15Tartine Kitir 02

Yapı­lışı

Ekşi maya­nızı önce­den besle­yin ve gerekli ön mayayı ayırın oda sıcak­lı­ğında en az 6 saat bekle­tin. Terci­hen gece­den ön mayayı ve diğer malze­me­leri yoğu­run, üstünü kapa­tın ve buzdo­la­bına kaldı­rın. Gece boyunca yavaş maya­lanma olacak. Ertesi gün, kıtır­la­rın yapı­mına başla­ma­dan önce, hamu­ru­nuzu dolap­tan oda sıcak­lı­ğına çıka­rın. İkiye böldü­ğü­nüz hamuru iyice unla­yın ve makarna apara­tın­dan önce kalın dere­ce­sin­den başla­ya­rak geçi­rin. Apara­tın dere­ce­sini incel­te­rek hamuru çok ince şekilde açın. Böyle bir makarna parça­nız yoksa merdane ile çok ince açma­nız gerekecek.Tartine Kitir 03

Açtı­ğı­nız parça­nın yarı­sını su ile ısla­tın ve malze­me­leri yerleş­ti­rin. Diğer parçayı malze­me­le­rin üstüne kapa­tın ve merdane ile üstün­den birkaç kez geçin.Tartine Kitir 04

Bu şekilde hazır­la­dı­ğı­nız hamur­ları yağlı kağıt seril­miş tepsiye yerleş­ti­rin ve üstle­rine eritil­miş tere­yağı sürün  ve 220 santig­rat dere­cede önce­den ısıt­tı­ğı­nız fırında 7 dakika pişi­rin. Fırın­dan çıka­rın ve fırın sıcak­lı­ğını 95 santig­rat dere­ceye geti­rip tekrar tepsiyi fırına verin. Rengi kızar­maya başla­yınca hemen çıka­rın çünkü aniden kıza­rı­yor. Tepsiyi çıka­rınca kıtır­ları hemen tel üstüne alın ve pişir­meyi durdu­run. Dolgu­suz kıtır­lar içinde ince açıl­mış hamur­ları su püskür­tü­cüsü ile ısla­tıp iste­di­ği­niz baha­ratla ve tohum­larla lezzet­len­di­rin ve aynı şekilde pişirin.Tartine Kitir 05

Tere­yağ­lı­lar bir hafta kadar, ama susamlı ve çöre­kot­lu­lar uzun süre daya­nı­yor. Eğer tekrar kıtır­lı­ğını taze­le­mek ister­se­niz 150 santig­rat dere­ce­lik fırında 10 dakika tutabilirsiniz.

Afiyet olsun.Tartine Kitir 09Tartine Kitir 10Tartine Kitir 08Tartine Kitir 11

Share Button
07/4/14

Zerde­çallı ve Reze­neli Ekşi Maya Ekmek

Zerde­çallı ve Reze­neli Ekşi Maya EkmekZerdecalli_Eksi_Maya_Ekmek_05

Sağlıklı yaşam hassa­si­yet­leri ile sofra­lara yerle­şen baha­rat­lar­dan zerdeçal…

Uzun zaman­dır gece yatma­dan önce bir çay kaşığı zerde­çalı biraz su ile macun yapıp yavaş yavaş yutu­yo­rum, bunu bazen de tarçınla yapı­yo­rum. Tıbbi tara­fını bile­mem ama, ikisi de benim solu­nu­mumu rahat­la­tı­yor. Zerde­çalı yemek­lerde pek kullan­mı­yo­rum çünkü tadı ve kokusu çok baskın geli­yor bize. Rezene ise midemi çok rahatlatıyor.

Dövül­müş rezene tohum­la­rını salata sosuna kata­bi­lir­si­niz,  meyveli yeşil sala­ta­lara çok yakışıyor.

Zerde­çal ve rezene ekşi maya ile birle­şince fırın­dan sapsarı, zerde­çal tadı baskın olma­yan, rezene kokusu ağır­lıklı bir ekmek çıktı. Afiyet olsun.Zerdecalli_Eksi_Maya_Ekmek_01

Malze­me­ler

500 gr beyaz un % 100
150 gr tam buğday unu % 30
250 gr beyaz undan ekşi maya % 50
25 gr rezene tohumu % 5
10 gr toz zerde­çal % 2
15 gr deniz tuzu % 3
10 gr ruşeym % 2
380 gr oda sıcak­lı­ğında su % 76

Yapı­lışı

Ekşi mayayı buzdo­la­bın­dan çıka­rıp besle­yin, gerekli miktarı alıp kala­nını buzdo­la­bına kaldı­rın. Ayır­dı­ğı­nız ekşi mayayı oda sıcak­lı­ğında en az 12 saat bekle­tin. Süre sonunda üzeri köpük köpük olmalı.

Beyaz unu, tam buğday ununu ve ekşi mayayı su ile karış­tı­rıp 30 dakika üstünü kapa­ta­rak dinlendirin.

30 daki­ka­nın sonunda zerde­çal, rezene, ruşeym ve tuz ekle­ye­rek 5 dakika orta hızda yoğu­run. Eğer elde yoğu­ra­cak­sa­nız en az 15 dakika yoğur­ma­lı­sı­nız. Zerde­çalı hamura yedi­re­rek katın, aksi halde eşit renk dağı­lımı olmu­yor. Elde etti­ği­niz hamuru zeytin­yağ ile yağlan­mış bir kaba akta­rın. Üstünü kapa­tın. Bu kap içeri­sinde 30 daki­ka­lık süre­lerle toplamda 3 kez gerdi­rip birbi­ri­nin üstüne katlayacaksınız.

Unlan­mış tezgaha veya unlan­mış sili­kon mata hamuru akta­rın, top haline geti­rin, üstünü bezle örtün ve 15 dakika dinlen­di­rin. Daha sonra iste­di­ği­niz biçimi verin ve ek yerini yukarı geti­re­rek maya­lanma sepe­tine koyun, üstünü örtün.Zerdecalli_Eksi_Maya_Ekmek_02

Diğer ekmek­le­rimde üç saati bulan maya­lanma sürem bu ekmekte birbu­çuk saatte doldu. Bizim evin kış oda sıcak­lığı 26 santig­rat derece, üç saat­lik maya­lanma süresi bu ısıda oluyordu. Ama artık yaz geldi ve ısı 27 bazen 28 santig­rat derece oluyor. Oda ısınıza göre hamuru kont­rol ederek maya­lan­dı­rın. Şekil verdi­ği­niz hamur iki katına çıkınca maya­lanma tamam­lan­mış demek­tir. Çok beklerse pişer­ken hatta üstünü çizer­ken çöker.Zerdecalli_Eksi_Maya_Ekmek_03

Unla­dı­ğı­nız bir küreğe hamuru ters çevi­re­rek akta­rın, üstünü çizin ve önce­den 230 santig­rat dere­cede ısıt­tı­ğı­nız  fırına verin. Bu ısıda 10 dakika nem sağlayın.

Ben daha büyük yeni bir fırın aldım. Dola­yısı ile buhar sağlama metod­la­rım da biraz değişti. Şimdi iki küçük çelik tasta kaynat­tı­ğım suyu fırın taba­nına koyu­yo­rum, fırın taşı­nın iki yanına da ıslak elbezi yerleş­ti­ri­yo­rum. 10 dakika sonunda elbez­le­rini ve suyu çıkar­tıp ısıyı 190 santig­rat dere­ceye ayarlıyorum.Yani deneme yanılma metodu ile ekmek için yeni fırın değer­le­rim bunlar oldu.

Yakla­şık 40 dakika sonra pişmiş olur ekme­ği­niz. Daha kıtır olma­sını isti­yor­sa­nız, piştik­ten sonra fırını kapa­tın, 30–40 dakika ekmeği fırın için­den çıkar­ma­yın. Böylece çıtır bir kabuk oluşur.  Bir de dilim­ler­ken her yer kırıntı olur:))Zerdecalli_Eksi_Maya_Ekmek_04

Share Button
03/30/14

Çörek Otlu Ekşi Maya Ekmek

Çörek Otlu Ekşi Maya Ekmek

Latince Nigella Sativa, Türk­çe­’de Çörek Otu.

http://fennelandfern.co.uk/ sitesinden alınmıştır

http://fennelandfern.co.uk/ site­sin­den alınmıştır

Bu güzel, göste­rişli bitki­nin kapsül­le­ri­nin için­deki tohum­lar, gele­nek­sel olarak Asya­’da astım, bron­şit teda­vi­sinde, hazım sorun­la­rında, mide rahat­sız­lık­la­rında,  emzi­ren anne­le­rin sütünü arttırma amacıyla kulla­nı­lır­mış ve kullanılıyor.

Pişer­ken çıkar­dığı  baştan çıka­rıcı kokuyu hepi­miz bili­riz. Ben çiğ olarak çiğne­di­ğimde ağzımda bırak­tığı acı baha­ratlı tatdan da çok hoşla­nı­yo­rum. Demir, kalsi­yum, potas­yum, sodyum zengini, ayrıca omega 6 ihtiva ediyor.

Tohum­ları, kulla­nıl­dığı her tarifte olduğu gibi benim ekme­ğimi de çok lezzetli yaptı. Yaygın kulla­nımı pasta­hane işleri olduğu için önce­den çağrış­tır­dığı, yemekle olmaz ama kahval­tı­larla, beş çayları ile iyi gider­miş gibi geli­yor ama tersine her türlü sulu, kuru yeme­ğin yanında sofraya çok yakışıyor.
Corek_Otlu_Kolaj

Malze­me­ler

  • 650 gr beyaz un % 100
  • 130 gr çavdar unu % 20
  • 300 gr doymuş ekşi maya % 46
  • 15 gr tuz
  • 32 gr çöre­kotu % 5
  • 455 gr su % 70

Yapı­lışı

Ekşi maya­nızı 7 saat önce­den buzdo­la­bın­dan çıka­rın. Yoğu­ra­ca­ğı­nız kabın içeri­sinde beyaz unu ve çavdar ununu birleş­ti­rin ve orta­sını havuz biçi­minde açın. Un karı­şı­mına ekşi mayayı ekle­yin ve hamur yoğurma maki­ne­sinde en düşük hızda yavaş yavaş suyunu vere­rek, yoğur­ma­dan birbi­rine karış­tı­rın. Makina yoksa ve bu işlemi elinizle yapa­cak­sı­nız, aynı şekilde tam yoğur­ma­yın. Karı­şı­mın üstünü bir örtü ile örtün ve 30 dakika ekşi­meye bırakın.

Süre doldu­ğunda ikinci aşamaya geçe­bi­li­riz. Çöre­ko­tunu ve tuzu da karı­şıma ekle­yip makina ile orta hızda 5 dakika yoğurun.

Genelde tüm tarif­le­rimde 5 daki­ka­lık yoğurma süresi veri­yo­rum, ama takdir eder­si­niz ki bu benim kullan­dı­ğım un ile, maki­na­nın gücü ile, oda sıcak­lığı ile doğru oran­tılı.  Sizin için bu ölçü­ler baz olur ama kendi koşul­la­rı­nıza göre ayar­la­ma­nız gere­kir. Sonuç olarak hamuru yoğur­du­ğuzda elinize yapış­ma­malı, içeri­sinde pürüz­ler kalma­malı, yani malze­me­ler tümüyle birbi­rine karış­malı. Hamu­ru­nuz­dan bir küçük parça kopar­tın, elinizle hamuru açın. Bu esnada hamur yırtıl­ma­malı, açıl­mış hamuru ışığa tuttu­ğu­nuzda homo­jen bir görüntü verme­li­dir. Özel tarif­ler dışında, ekmek hamuru hani o kulak memesi kıva­mında dedi­ği­miz kıvamda olur. Katı hamur­dan, yani su oranı düşük hamur­dan iyi bir ekmek çıkaramazsınız.Corek_Otlu_2_Dilim

İkinci yoğur­ma­nın ardın­dan hafif yağlan­mış maya­lan­dırma kabına, hamuru top haline geti­rip ek yerini yukarı geti­re­rek bıra­kın. Kabın ağzını kapa­tın 1 saat dinlen­di­rin. Uçla­rın­dan gerdi­re­rek birbi­ri­nin üstüne katla­yın ve 1 saat daha bekle­tin. Hamuru şekil­len­di­re­ce­ğiz alanı unla­yın ve hamuru oraya akta­rın, üzerini örtün 20 dakika kendine gelme­sini bekle­yin. Ekmeği koya­ca­ğı­nız maya­lan­dırma kabını yapış­mayı önle­mek için unla­ya­rak hazırda tutun. Süre sonunda ekme­ği­nize iste­di­ği­niz biçimi verin ve ek yeri yukarı geti­re­rek kaba yerleş­ti­rin. Üzerini örtün ve ortam sıcak­lı­ğına göre 3 — 3.5 saat maya­lan­dı­rın. Daha erken pek olmaz ama daha geç de maya­la­na­bi­lir. Burada dikkat edece­ği­niz ölçü hamu­run hacmi­nin iki kat olmasıdır.Corek_Otlu_Detay

Maya­lanma bitme­den yarım saat önce fırın taşı ile birlikte fırı­nı­nızı 230 santig­rat dere­ceye ısıtın. İçer­is­ine buhar sağla­mak için sıcak su dolu bir kap koyun.

Maya­lan­mış ekmeği küreğe ters çevi­re­rek akta­rın, üzerini bir jilet yardı­mıyla çizin ve fırına verin. Su buha­rıyla 10 dakika pişsin, sonra su kabını alın ısıyı 190–200 santig­rat dere­ceye geti­rip yakla­şık yarım saat pişi­rin.Corek_Otlu_3_Dilim Artık nefis ekme­ği­niz pişmiş olmalı. Izgara telinde, hava alacak şekilde soğu­maya bırakın.

Afiyet olsun.

Share Button